×

Admiterea

 

„Mâine ca şi astăzi, vor fi necesari medicii…     

    Mâine, la fel ca şi azi, omul în halat alb va salva viaţa oricui – prieten sau duşman,

drept sau vinovat. Şi viaţa medicului va fi, la fel ca şi astăzi  – neliniştită, eroică şi înălţătoare”.

A. Maurois

Listele candidaților admiși la anul de studii 2019-2020

 

Colegiul oferă condiţii optime de instruire:

 

laboratoare şi cabinete dotate cu aparataj  şi mobilier modern, săli de studii, sală de calculatoare conectate la internet,  bibliotecă  cu sală de lectură, cămine.
Limba de instruirede stat şi limba rusă.

 

Studiile se fac în bază de buget/contract.

 

Admiterea  se efectuează în bază de  concurs la:
Specialitatea„MEDICINĂ ”    Calificarea„ASISTENT MEDICAL”

 

pentru absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat

 

 absolvenți de liceu  cu certificat de studii liceale

 

absolvenți cu atestat de studii medii generale

 

Admiterea  se efectuează în bază de  concurs la:

 

Specialitatea„ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR”  Calificarea„ASISTENT MEDICAL”

 

absolvenți de gimnaziu

 

Durata studiilor:
  • 3 ani pentru titularii diplomelor de bacalaureat și deținători de atestate de studii medii generale
  • 5 ani pentru absolvenţii de gimnaziu                                                                                                                                            (cu dreptul de a susţine examenele  de bacalaureat)
Actele necesare:
 1. Actul de studii în original cu anexa respectivă.

 

2. Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere.

 

3.Certificatul medical tip (nr. 086-E- eliberat în anul admiterii).

 

4. 6 fotografii color 3 x 4 cm.

 

5. extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).

 

6. Diplome de participant, obţinute la concursurile republicane şi internaţionale.

 

7. Copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea  părinţilor, cu statut de copil orfan prezintă o adeverinţă de confirmare, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate.

 

8. Livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

 

9. Copia buletinului de identitate a părinţilor şi anexele.

 

10. Certificatul despre componenţa familiei.

Колледж предлагает лучшие условия   для обучения:

 

студентам предоставляются хорошо оснащённые учебные кабинеты, компьютерный класс, научная  медицинская библиотека, хорошие  условия проживания в общежитиях.

 

Язык обучения: румынский и русский.

 

Обучение на бюджетной и контрактной основе.

 

Specialitatea„MEDICINĂ ”    Calificarea„ASISTENT MEDICAL”

 

для обладателей диплома бакалавра(или справки об окончании лицея)

 

для обладателей атестатов среднего образования

 

Specialitatea„ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR”  Calificarea„ASISTENT MEDICAL”

 

для выпускников гимназий

 

Прием осуществляется на конкурсной основе для выпускников лицеев, гимназий, среднего образования.
Продолжительность обучения  :

 

3 года для обладателей диплома бакалавра и обладателей атестатов среднего образования

 

5 лет для выпускников гимназии
( с правом защитить степень бакалавра)
Необходимые документы:

 

1. Документ об образовании (оригинал и приложение).

 

2. Удостоверение личности или свидетельство о рождении (для лиц не достигнувших 16-ти лет)

 

3. Медицинская справка (086-E – выдана в год поступления).

 

4. 6 цветных фотографий 3х4.

 

5. Копия трудовой книжки.

 

6. Диплом участника республиканских олимпиад  и между – народных конкурсов.

 

7. Сироты и дети оставшиеся без попечительства родителей со статусом сирота, предоставляют свидетельство подтверждающее данный статус, выданное органом опеки и попечительства с места жительства.

 

8. Военный билет или приписное свидетельство.

 

9. Копия паспорта родителей.

 

10. Справка о составе семьи.

 CONTACTE

Adresa :MD- 3901, mun.Cahul, str. Alexei Mateevici 103/1

Tel./Fax. +(373 299) 3-10-66

Comisia de admitere tel.+(373 299) 3-50-78

Anticamera tel. +(373  299) 3-10-68

Sectia studii tel. +(373 299) 3-50-96

E-mail: chcolmed@gmail.com; cmc@ms.md

Web: http:colegiuldemedicinacahul.educ.md

Facebook.com