×

Resurse Umane

 

 1. Managementul Resurselor Umane

Managementul Resurselor Umane în cadrul Colegiului de Medicină din or. Cahul, constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul instituţiei în vederea realizării misiunii cu eficienţă maximă, a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Implementarea unui plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie colegiu, presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea continuă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale.

 

 

Sarcinile de bază sunt:                                                        

 • Creşterea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente;
 • Contribuirea la eficientizarea activităţii colegiului de medicină prin implementarea politicii şi procedurilor moderne în lucrul cu personalul;
 • Elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selecţie, integrare, pregătire profesională, motivare şi relaţii de muncă) care să asigure necesarul de personal corespunzător din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
 • Asigurarea respectării cadrului legal concomitent cu susţinerea intereselor colegiului;
 • Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;
 • Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a instituţiei.
 1.          Planificarea resurselor umaneare drept scop determinarea nevoilor, strategiilorprivind resursele umane. Întrebarea cheie pentru această activitate este: „ De cîţi oameni şi cu ce caracteristici avem nevoie, atât în prezent cît şi pe viitor?” În cadrul planificării sunt necesare o serie de activităţi, cum ar fi:
  1. Identificarea profesiilor şi meseriilor care nu au acoperire cu personal.
  2. Analiza piramidei vîrstei personalului.
  3. Analiza fluctuaţiei personalului pe compartimente.
  4. Compararea cerinţelor cu disponibilul.

   

   

   

   

  Obiectivele planificării resurselor umane constă în obţinerea:

  • Oamenilor potiviţi;
  • În numărul necesar;
  • Cunoştinţe, abilităţi şi experienţă necesară;
  • În posturile potrivite;
  • La locul şi timpul potrivit.

   

 1.  

    Recrutarea şi selecţia

   

                                                  Motto:„Cînd recrutezi un om,trebuie să te asiguri

                                                                               că are trei calităţi – integritate, intelegenţă şi energie”

                                                                                                                     Donald Trump

   

  1. Procedura de recrutare este gestionată de Colegiul de Medicină în corespundere cu

  prevederile legale existente. Cu toate acestea, există dificultăţi în recrutarea angajaţilor de calificarea necesară din cauza limitărilor actuale de salariu. De aceea, criteriile de selectare, probabil sint prea inalte, luind in considerare posibilităţile existente de remunerare şi faptul că nu există cunoştinţe suficiente pentru un anumit număr de posturi tehnice, dar gestionarea procesului de recrutare rămine în sfera de influenţă a Colegiului. In particular, este important de a informa toţi candidaţii la posturile vacante despre activitatea colegiului de medicină şi aşteptările faţă de noii angajaţi, inainte de interviul şau testul de angajare.

   

  Evoluţia numărului fizic – personal tehnic/muncitori – în perioada ianuarie – octombrie 2016

   

       Repartizarea pe sexe a existentului – personal tehnic/muncitori – la data de 30.10.2016:

   

   Ponderea mare a femeilor in total existentă are aspecte pozitive (sunt constiincioase, nu genereaza probleme mari).

   

  1. Recrutarea resurselor umane începe cu inventarul detaliat al nevoilor, sub forma desrierii

  postului, a calificării şi experienţei necesare.

  Recrutarea se realizează diferenţiat, în funcţie de natura activităţilor:

  Modalitati de organizare a recrutarii resurselor umane

      Tabelul nr.1

  Tipul recrutarii Domeniile de aplicare Modul de organizare
  Recrutare generala  Activitati mai putin complexe

  Munci calificate

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

  Reţeaua de cunoştinţe.

  Alte organizatii

  Recrutare specializata  Functii de conducere

  Activitati de specialitate

      Ministerul Sănătăţii

  Universitati

  Alte organizatii

   

   

  1. Menţinerea angajaţilor nu este o problemă deosebită in cadrul CMC în prezent, deoarece

  numărul angajaţilor care pleacă (in afara cazurilor de pensioare) este mic. Cu toate acestea,

  experienţa altor state  europene denotă că această tendinţă nu va dura pe măsura dezvoltării

  economiei Moldovei; astfel, trebuie să fie elaborat un program de menţinere pentru viitor, folosindu-

  se un plan de succesiune ajustat la activitatea colegiului.

  1.  

                   

   Planul de dezvoltare strategică a Colegiului de Medicină –  Obiectivele generale şi activităţile

   iniţiale necesare pentru dezvoltarea şi implementarea unei strategii de management al resurselor umane, care cuprinde toate aspectele de recrutare, reţinere şi motivare a personalului.

    

   1. Administrarea personalului – trecerea la un sistem de management al resurselor umane, care stă la baza tuturor aspectelor relaţiilor între colegiul de medicină cu personalul, prin dezvoltarea practicilor de administrare a personalului, care facilitează toate aspectele recrutării, reţinerii şi motivării personalului.

    

   1. Comunicarea internă. Colegiul de Medicină trebuie să aibă o politică clară de comunicare internă, care va prevedea ca întreg personalul să aibă acces liber la e-mail şi de asemenea pagina Web.

   În cadrul Colegiului de Medicină din or. Cahul angajarea se face  în baza unui contract individual de muncă, conform art. 56 din Codul muncii. Fiecare angajat dispune de fişa de post. În cazul în care legislaţia în baza căreia au fost elaborate acte  va fi modificată, se vor opera modificările necesare şi în conţinutul lor.

   În procesul de  pregătire a  specialiştilor de înaltă calificare în domeniul sănătăţii, capabili să exercite profesia aleasă, respectînd demnitatea fiinţei umane şi promovînd reforme din domeniul medicinei,  participă 127 persoane, dintre care:

   • 71 – cadre didactice
   • 2 – pedagogi sociali în căminele de elevi
   • 54 – personal tehnic

   Aportul principal în pregătirea specialiştilor îl aduce colectivul de cadre didactice, devenite ulterior personalităţi notorii în domeniul sănătăţii. Eforturile colectivului  profesoral  au fost mobilizate spre modernizarea continuă a formelor şi metodelor de organizare şi dirijare a procesului educaţional, reformarea lui în corespundere cu standardele recunoscute a învăţământului formativ – dezvoltativ.

   Perfecţionarea  măiestriei  profesionale a 33 cadre  didactice titulare, au sporit numărul deţinătorilor de grade didactice:

   Grad ştiinţific – 1 profesor;

   Gradul superior –  1  profesor;

   Gradul „unu” didactic  – 10  profesori

   Gradul „doi” didactic  – 15 profesori.