×

Elena Cociu, specialist principal serviciul personal

Studii superioare, specialitatea Administraţie Publică

            Sectorul resurselor umane are un rol important pentru fiecare instituţie, deoarece el are grijă de una din cele mai importante resurse ale fiecărei instituţii – angajaţii săi.

Subdiviziunea resurse umane  din cadrul I.P.Colegiul de Medicină Cahul are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituţiei de învăţământ.

Funcţiile de bază:

 • Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în instituţie a procedurilor de personal privind:
 1. proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
 2. asigurarea necesarului de personal;
 3. dezvoltarea profesională a personalului;
 4. motivarea şi menţinerea personalului;
 5. sănătatea în muncă.
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu.
 • Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul instituţiei.

 

Selecția reușită și direcționarea personalului

” OAMENII  POTRIVIȚI  LA  LOCUL POTRIVIT”:

 • Oamenilor potiviţi;
 • În numărul necesar;
 • Cunoştinţe, abilităţi şi experienţă necesară;
 • În posturile potrivite;
 • La locul şi timpul potrivit.

           Planificarea, recrutarea și administrarea personalului

Planificarea, recrutarea și administrarea personalului  în I.P.Colegiul de Medicină Cahul se efectuează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și în acord cu principiile strategiei instituționale, a statrelor de personal aprobate de Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  Conform strategiei politicii de personal în colegiu de medicină unul din obiectivele strategice este Eficientizarea mecanismelor de angajare a personalului I.P.Colegiul de Medicină Cahul.   În acest scop, în cadrul instituției sunt aplicate proceduri de angajare a personalului. Anual se analizează situația cu privire la acoperirea cu necesarul de cadre didactice prin elaborarea proiectului de șarja didactică pentru anul de studii viitor.  Administrația colegiului, serviciul resurse umane   după caz întreprinde diverse măsuri de recrutare a personalului/cadrelor didactice titulari și/sau prin cumul (postarea locurilor vacante pe pagina Web a colegiului, adresări la Oficiul Forței de Muncă Cahul ș.a.). Angajarea în cadrul Colegiului de medicină se face prin încheierea contractelor individuale de muncă și legalizarea prin ordinul semnat de director.

 

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic titular arată o pondere de 82  % ce posedă grad didactic și 17,95 % de cadre fără grade didactice.

                                                                              

Dezvoltarea personalului didactic  

Unul din obiectivele principale ale I.P.Colegiului de Medicină Cahul este formarea personalităților multelateral dezvoltate și active prin perfecționarea și recalificarea la nivel superior, a specicialiștilor și cadrelor didactice în diverse domenii. Realizarea acestui obiectiv major al colegiului este asigurat de către resursele umane/cabinetul metodic.
I.P. Colegiul de Medicină Cahul se preocupă de  dezvoltarea  personală și profesională a personalului didactic și planifică măsuri de încurajare în parcurgerea planului de performanță a cestuia, prin elaborarea streategiilor care presupun:

 • Motivarea dezvoltării personale și profesionale a cadrului didactic stimulând receptivitatea către nou și interes pentru perfecționare și formare continuă;
 • Integrarea cadrelor didactice în procesul de reformare și modernizare a educației;
 • Organizarea și desfășurarea întrunirilor metodice cu cadrele didactice ce solicită conferirea/confirmarea gradelor didactice.

Colegiul de medicină oferă suport pentru formarea continuă  a personalului didactic prin:

 • Organizarea cursurilor de formare continuă și planificarea anticipată;
 • Asistarea la activități didactice și activități extracurriculare realizate de cadrele didactice în scopul acordării recomandărilor metodice, evaluării activității performanțelor profesionale și schimbului de experiență;
 • Organizarea și desfășurarea consultațiilor individuale cu tinerii specialiști;
 • Organizarea și realizarea seminarelor instructiv-metodice cu cadrele didactice.

Formarea și perfecționarea  cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând implementarea noilor strategii și tehnologii.