×

Contabilitate

I.P. Colegiul de Medicină Cahul, în temeiul Planului sectorial anticorupție în domeniul educației publicat raportul anual 2020, privind realizarea procedurilor de achiziții publice în termeni stabiliți.


I.P. Colegiul de Medicină Cahul, în temeiul Planului sectorial anticorupție în domeniul educației publicat raportul anual 2019, privind realizarea procedurilor de achiziții publice în termeni stabiliți.I.P. Colegiul de Medicină Cahul, în temeiul Planului sectorial anticorupție în domeniul educației publicat raportul anual 2018, privind realizarea procedurilor de achiziții publice în termeni stabiliți.


Departamentul „Economie, Buget şi Finanţe” (DEBF) reprezintă o structură organizatorică importantă a I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL, care se subordonează DIRECTORULUI și CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru activitate economică a I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL și se împuternicește cu funția generală de management financiar-bugetar.

Misiunea DEBF este  menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL, fiind responsabil şi de informarea periodică referitor la situaţia economică a I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL.

Obiective:

 • elaborarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL;
 • monitorizarea executării bugetului I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL;
 • analiza economică a activităţii I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL;
 • organizarea și implmentarea sistemelor eficiente de comunicare și raportarea informației cu privire la buget
 • elaborarea proiectelor de acte legislative şi/sau normative privind activitatea economico-financiară a I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL;
 • oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport în cadrul I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL.

Atribuţiile principale ale DEBF includ:

 • Organizarea și coordonarea procesului de elaborare, repartizare și finanțare a bugetului I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL pe tipuri de activități și surse de finanțare, cu respectarea volumelor de venituri şi cheltuieli, elaborarea instrucțiunilor și stabilirea procedurilor interene operaționale.
 • Elaborarea, analizarea, evaluarea, coordonarea și fundamentarea propunerilor de buget, în comun cu subdiviziunile structural ale I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL, acordarea asistenței metodologice aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale.
 • Asigură legalitatea, eficiența, economia și transparența cheltuirii mijloacelor bugetului, monitorizarea colectării veniturilor proprii, asigurarea finanțării conform Comenzii de Stat, analizarea executării bugetului.
 • Optimizarea raportului dintre cheltuielile şi veniturile acumulate.
 • Repartizarea, evidența statelor de personal pe categorii şi surse de finanţare.
 • Coordonarea stabilirii salariilor de funcţie cu toate suplimentele respective, pentru fiecare post în parte, în baza actelor normative şi în limitele fondului de salariu aprobat.
 • Calcularea taxelor de studii în bază de contract, cazarea în cămin, arenda spaţiilor, precum şi toate celelalte servicii prestate de către I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL.
 • Perfectarea, întocmirea şi evidenţa contractelor de educație medicală continuă cu IMSP și a contractelor de prestare a serviciilor pentru întreținerea bazelor clinice a I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL
 • Perfectarea şi evidenţa contractelor de arendă.
 • Perfectarea şi evidenţa contractelor cu privire la finanțarea și executarea proiectelor de cercetări științifice.
 • Calcularea şi repartizarea fondului de burse.
 • Întocmira, analizarea şi prezentarea dărilor de seamă financiare trimestriale şi anuale, precum și asigurarea calității, plenitudinii și siguranței informației din raportare
 • Pentru ca Serviciul să atingă rezultatele preconizate, fiecare componentă a sa conlucrează cu toate subdiviziunile I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL.

DEBF asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii economice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pentru toate activităţile subdiviziunilor I.P. COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL.

DEBF, coordonează, prin personal de specialitate cu pregătire în domeniu economic, întreaga activitate financiar- contabilă şi ţine evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare ale acestei instituţii.